optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
ODS Staré Město - Volební program
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Vážení spoluobčané,

kvapem se blíží nejdůležitější volby, volby do městského Zastupitelstva. Plně si uvědomuji důležitost těchto voleb a rád bych Vás požádal o podporu mou, ale také celé staroměstské ODS. Naše město patří k jedněm z nejkrásnějších míst pro život. Občanští demokraté v minulých komunálních volbách nabídli mnoho priorit pro zkvalitnění života v našem městě a jsme hrdi na to, že mnoho z nich bylo realizováno.

I nyní před Vás předstupujeme, abychom Vás požádali o důvěru. Chceme nabídnout pomoc při řízení chodu našeho města. V našich řadách se nachází mnoho odborníků, kteří mají sílu, energii a chuť posunout Staré Město tak, abychom nežili jen z historie a folklóru, ale budovali a vytvářeli další kroky vstříc moderním trendům a novým výzvám.

Jsme jedinou pravicovou stranou ve Starém Městě, naší hlavní prioritou je podpora ekonomického rozvoje města, podpora živnostníků a malých podnikatelů, zkvalitňování služeb občanům a větší otevřenost městského úřadu lidem.

Rád bych Vás požádal o vyjádření podpory celé kandidátní listině ODS, která je tvořena lidmi všech věkových skupin se zkušenostmi z různých oborů a řídících pozic. Naši kandidáti nejsou politickými nováčky – v uplynulých volebních obdobích získávali zkušenosti s chodem a řízením města v Zastupitelstvu, výborech a komisích města.

Mám tu čest vést do komunálních voleb tým pracovitých, vzdělaných a aktivních lidí, kteří jsou připraveni pracovat pro to, aby naše město bylo tím dobrým místem pro život, kde nás baví žít.

Děkuji za vaši podporu!

František Vybíral a tým ODS


 

VOLEBNÍ PROGRAM


I. Staré Město – město jako moderní domov
V našem městě se v posledních letech rodí stále čím dál víc dětí, stěhují se k nám mladí lidé z okolních obcí a jsou zakládány nové rodiny. Plně si uvědomujeme, že je nezbytné přizpůsobit tvář našeho města tak, aby se v něm mladým lidem dobře žilo, město plnilo maximum jejich potřeb a vytvářelo tak podmínky pro další rozvoj, aby lidé rádi ve Starém Městě zůstávali a trávili volný čas a ne zde jen nocovali. K naplnění tohoto cíle jsme připraveni zasadit se o
- výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny
- další významný rozvoj koupaliště Širůch
- prosazení příspěvku na rekonstrukci starého původního domu mladým rodinám
- realizaci stavebních úprav vedoucích k bezbariérovému městu
- rozvoj stávajících a další budování nových dětských hřišť
- poskytování podpory sdružením a organizacím zaměřeným na zdravý životní styl a sport
- podporu nových technologií pro rozvoj občanů a komunikaci město vs. občan
- další rozvoj amatérských sportů ve městě
- další rozvoj zeleně podél komunikací
- rozšíření a zkvalitnění provozu informačního centra včetně propagace města
- podporu preventivních zdravotnických programů pro děti a mládež

 

II. Staré Město – město bezpečné
Obyvatelé Starého Města se musí v každou denní i noční hodinu cítit co nejbezpečněji na celém území spravovaném radnicí. Za tímto účelem
- budeme klást důraz na zvýšení výskytu pěších strážníků v ulicích našeho města
- budeme prosazovat nulovou toleranci vůči projevům vandalismu
- zavedeme přísný postih nezodpovědných majitelů psů
- budeme usilovat, aby se městská policie zaměřila i na preventivně osvětové přednášky
- budeme pravidelně informovat o činnosti městské a státní policie a o stavu kriminality v našem městě


III. Staré Město – město dopravně prostupné i přístupné
Dynamické,  prosperující a dobré pro život Staré Město nemůže existovat bez funkční veřejné hromadné přepravy. K dosažení žádoucího stavu v dopravě vytvoříme takové podmínky, aby bylo rychle možné
- zahájit jednání za zabezpečení železničního přejezdu na Vyhlídce závorami
- zahájit jednání o zřízení železniční zastávky na Trávníku
- provést revitalizaci okolí vlakového nádraží
- posílit a optimalizovat autobusovou MHD

 

IV. Staré Město – město kulturní a turistické
Důraz budeme klást na rozvoj turistiky, zkvalitnění stávajících a rozvoj dalších služeb. Pro naplnění těchto cílů v následujícím volebním období budeme
- prosazovat dobudování sociálního zázemí a odpočinkových zón v okolí cyklostezek
- prosazovat vybudování reprezentativního přístaviště na Baťově kanálu se zázemím
- prosazovat vznik půjčovny kol na vlakovém nádraží
- nadále podporovat kulturní spolky
- klást důraz na další rozvoj Informačního centra
- nadále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy – výměnné programy, společné kulturní akce a další


V. Staré Město – město s rozvinutou sociální politikou
Dobře spravované moderní město se nestará pouze o rozvoj a prosperitu. Myslí též na zajištění podmínek pro bezpečný život, pomoc potřebným v obtížných životních situacích, rozvoj sociálních a zdravotních služeb, prevenci negativních sociálních jevů a připravenost na krizové situace Ani na tyto důležité stránky života města ODS nezapomíná. V příštím volebním období proto chceme
- navázat spolupráci s charitou a prostřednictvím Staroměstských novin informovat občany o službách a akcích, které charita poskytuje
- zajistit v rámci osvěty a výchovy spolupráci základních škol s charitou a dalšími sociálními ústavy 
- ve spolupráci se složkami městské policie pořádat přednášky pro seniory o nebezpečí a rizicích, které jim hrozí 
- usilovat o založení klubu důchodců – vlastní klubovna, pravidelný kulturní program, volnočasové aktivity, počítačové a další kurzy pro seniory („městská akademie třetího věku – přenášky na různá témata od místních odborníků na cokoli zajímavého a další)

 

VI. Staré Město – město vstřícné samosprávy
Dynamický rozvoj Starého Města chceme podpořit zaváděním moderních technologií, sdělovacích a komunikačních nástrojů. Zastupitelstvo a městský úřad je tu pro občany, ne naopak. V příštím volebním období proto
- budeme usilovat o transparentnost hlasování ve správě věcí veřejných
- prosadíme možnost platit na Městském úřadě správní a místní poplatky prostřednictvím platebních karet.
- budeme usilovat, aby se občan na Městském úřadu cítil jako klient
- budeme iniciovat modernizaci a zatraktivnění webových stránek města, aby více sloužily občanům k jejich komunikaci s radnicí
- chceme prosadit informační kampaně na ekologická témata, zejména třídění odpadů
- chceme prosadit aktivní spolupráci Městského úřadu s Úřadem práce
- chceme prosadit další rozvoj a Staroměstských novin

 

VII. Staré Město – město pro podnikání
Chceme v maximální možné míře spolupracovat se všemi podnikateli a potencionálními investory. Pro realizaci tohoto cíle budeme podporovat
- stávající malé a střední podnikání
- aktivity soukromých podnikatelských subjektů a živnostníků a motivovat je k založení a umístění sídla v našem městě, zejména podnikatelů, zajišťujících služby a pracovní místa pro občany v našem městě
- vytvoření  pracovní pozice projektového manažera, která významnou měrou přispěje k získání dotací z nejrůznějších dotačních titulů včetně dotačních titulů Evropské unie

lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>